Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt de behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • als enige toegang heb tot uw gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
  • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie.
  • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen digitaal bewaar op een laptop met up to date software. Deze laptop bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten ruimte.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor het toesturen van de factuur en voor een Nieuwsbrief die ik incidenteel verstuur.
  • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur: uw geboortedatum en relatienummer zorgverzekeraar , uw naam, adres en woonplaats, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten: uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar ,Recht op data-portabiliteit, Recht op vergetelheid, Recht op inzage, Recht op rectificatie en aanvulling, Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking